Zmiany w umowach abonenckich i regulaminie od 21.12.2020 r.

 

Drodzy Abonenci,

 

W oparciu o ustawę z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 tzw. Tarcza 3.0. a także mając na uwadze ciążący na Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnym obowiązek powiadomienia Abonentów o zmianie sposobu świadczenia usług z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, informujemy Państwa, że od dnia 21 grudnia 2020 r., z uwagi na konieczność dostosowania zapisów umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, stosowanych u Operatora do wymogów przepisów prawa, zmianie ulegnie treść Państwa umów, zawartych z Operatorem.

 

 

JAKICH OBSZARÓW DOTYCZĄ ZMIANY?

 

 • Nowa forma rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych – Zawarcie umowy w formie dokumentowej, zobowiązuje Firmę Marlena do umożliwienia jej rozwiązania, odstąpienia albo wypowiedzenie jej także w tej formie. Firma Marlena potwierdzi wpierw otrzymanie takiego oświadczenia przez wysłanie SMS albo wykonanie połączenia telefonicznego do Abonenta nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego, a następnie w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia potwierdzić to na trwałym nośniku poprzez wskazanie nazwy usługi będącej przedmiotem wypowiedzenia, dzień otrzymania wypowiedzenia i dzień rozwiązania umowy.
 • Automatyczne przedłużenie umowy z ochroną abonenta – Jeżeli umowa uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony, Abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Firma Marlena ma również obowiązek powiadomić Abonenta nie później niż na 30 dni przed upływem okresu na jaki umowa była zawarta o automatycznym przedłużeniu, a także o sposobach jej rozwiązania i najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach.
 • Abonent będzie informowany o najkorzystniejszych pakietach dostawcy – Firmy Marlena  co najmniej raz w roku będzie informować Abonenta o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych, chyba że Abonent nie wyraził zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Monitoring limitu zużycia usługi – Firma Marlena zapewni Abonentowi narzędzie umożliwiające mu samodzielne monitorwanie limitu wykorzystanych usług, a także będzie powiadamiał Abonenta o wykorzystaniu limitu zużycia usługi w ramach wybranego przez niego pakietu taryfowego.
 • Przeniesienie dotychczasowego numeru – Abonent zachowuje prawo do przeniesienia dotychczasowego numeru przez okres nie krótszy niż 1 miesiąc od daty rozwiązania umowy.
 • Ciągłość dostępu do sieci Internet – Abonent w przypadku zmiany dostawcy usługi dostępu do sieci Internet ma prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi, chyba że jest to technicznie niewykonalne lub Prezes UKE w drodze decyzji zawiesi lub ograniczy realizację tego uprawnienia. Nowy dostawca musi zapewnić ciągłość nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od rozwiązania poprzedniej umowy. Dotychczasowy i nowy dostawca będą musieli współdziałać i porozumieć się w tym zakresie. Za te czynności Abonent nie poniesie dodatkowych kosztów.

 

ZMIANY W SPOSOBIE ŚWIADCZENIA USŁUG OD 21 GRUDNIA 2020 ROKU – szczegóły

 

 1. Jeżeli zawarli Państwo umowę w formie dokumentowej np. przez telefon, za pośrednictwem formularza na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie o jej wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub odstąpieniu będzie mogło zostać złożone w takiej samej formie (tj. np. w wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną lub przez telefon, w trakcie rozmowy), a nie tak jak dotychczas, wyłącznie w formie pisemnej.
 2. W przypadku, gdy skorzystają Państwo ze wskazanego powyżej uprawnienia do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od umowy w formie dokumentowej, niezwłocznie (maksymalnie w ciągu 1 dnia roboczego) zawiadomimy Państwa o jego otrzymaniu, a w ciągu 14 dni od złożenia oświadczenia, potwierdzimy jego przyjęcie, wskazując m.in. dzień, w którym umowa zostanie rozwiązana.
 3. Jeżeli będzie się zbliżał termin, na jaki została zawarta umowa na czas określony, a tym samym dzień, w którym umowa ta, w przypadku braku złożenia przez Państwa oświadczenia o braku woli dalszego korzystania z naszych usług, będzie ulegała przekształceniu w umowę na czas nieokreślony, przypomnimy o tym Państwu, przesyłając odpowiednią informację oraz przedstawimy aktualną, najkorzystniejszą ofertę.
 4. W przypadku, gdy umowa o upływie terminu na jaki początkowo została zawarta ulegnie przekształceniu w umowę zawartą na czas nieokreślony, przysługiwać będzie Państwu prawo do jej wypowiedzenia, w każdym czasie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 5. Jeżeli będą Państwo zainteresowani zmianą dotychczasowego dostawcy usługi dostępu do Internetu i będą chcieli rozpocząć korzystanie z naszych usług, możecie Państwo wypełnić wniosek w specjalnie dedykowanym do tego kanale sprzedażowym. Wniosek ten umożliwia żądanie zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do Internetu – aktywacja usług przez nastąpi najpóźniej w odstępie 1 dnia roboczego od dnia zakończenia umowy z poprzednim operatorem.
 6. Jeżeli korzystają Państwo z naszych usług dostępu do Internetu w ramach jednego z pakietów, udostępnimy Państwu narzędzie, umożliwiające nieodpłatne monitorowanie wykorzystania tych usług na każdym etapie.
 7. W przypadku automatycznego przedłużenia umowy na czas nieokreślony, raz w roku poinformujemy Państwa o naszych najkorzystniejszych ofertach (chyba że nie wyrażą Państwo na to zgody).
 8. Zmieniamy sposób liczenia długości okresu wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony, którą nam Państwo wypowiedzą. Ta zmiana dotyczy wyłącznie sytuacji, w której skończył się okres promocyjny (gdy Państwa Umowa przekształci się w umowę na czas nieokreślony). Od 21 grudnia 2020 r. okres wypowiedzenia takiej umowy to miesiąc i będziemy go liczyć od dnia, w którym wypowiedzenie trafi do nas ze skutkiem na koniec kolejnego Okresu rozliczeniowego.
  W razie gdy nie akceptują Państwo wskazanych powyżej, nowych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych, mają Państwo prawo do rozwiązania zawartej umowy abonenckiej do dnia wejścia zmian w życie tj. do dnia 20 grudnia 2020 r., w trybie i na warunkach przewidzianych jej postanowieniami. W razie wypowiedzenia umowy abonenckiej w taki sposób, że jej rozwiązanie nastąpi w czasie określonym, na jaki została zawarta, Operatorowi będzie przysługiwało roszczenie o zwrot ulg udzielonych przy zawarciu umowy, o których mowa w art. 57 ust. 6 ustawy Prawo telekomunikacyjne, ze względu na fakt, że wskazane powyżej zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa.
 9. Jeżeli korzystają Państwo z naszych usług telefonicznych, Państwa uprawnienia do przeniesienia numeru do innej sieci, pozostanie w mocy przez miesiąc po rozwiązaniu z nami umowy, chyba że złożą Państwo oświadczenie o zrzeczeniu się tego prawa.

 

W przypadku braku akceptacji wprowadzenia ww. zmian do łączących nas umów mogą Państwo skorzystać z prawa do ich wypowiedzenia. Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać do dnia 21 grudnia 2020 r. Informujemy jednocześnie, że w przypadku wypowiedzenia umów zawartych na czas określony, które znajdują się jeszcze w okresie promocyjnym (tzn. jest z nimi związana ulga, która została Państwu przez nas udzielona) będziemy mogli dochodzić od Państwa zwrotu udzielonych, a niewykorzystanych jeszcze ulg w postaci opłaty wyrównawczej/kary umownej. Powyższe uprawnienie do dochodzenia zwrotu udzielonych ulg wynika z tego, że zmiany w umowach wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, a nie z woli Operatora.

Treść zmian w linku  pod spodem. Zmiany zaznaczono kolorem żółtym proszę o zapoznanie się z dokumentami :

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych – obowiązujący od 21.12.2020

Umowa swiadczenia uslug telekomunikacyjnych – od 21.12.2020

Pozdrawiamy

Firma Marlena

Poinformuj znajomychShare on Facebook